سخن مدیرمسئول

مجله ای برای تاریخ و فرهنگ آبادان

«آبادان نامه» به‌طور ویژه به تاریخ شهر آبادان می‌پردازد؛ تاریخ بخشی از هویت ماست؛ اما واقعیت این است که جامعه متحول آبادان به سمت برساخت هویتی جدیدی هم در حرکت است و لذا باید کوشید هویت قدیم و جدید به نوعی سازگاری برسند. از این روست که موضوعات اجتماعی و راهبردی و اندیشگی معطوف به آینده شهر برای «آبادان‌نامه» اهمیت خواهند داشت.