تاریخ نفت

ملاقات ایران با مدرنیته در آبادان

این عکس لحظه بازدید رضاشاه و هیأت عالی‌رتبه دولت ایران از پالایشگاه عظیم شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان را نشان می‌دهد. لحظه ملاقات با یکی از وجوه برجسته مدرنیته‌ی جهانی؛ یعنی صنعت و بیش از آن سازمان صنعتی. چرا این ملاقات مهم است؟