تاریخ ایران

چریک تحریف‌شده/ ساواک چگونه یادداشت‌های روزانه بهرام آرام را تحریف کرد؟

یادداشت‌های روزانه بهرام آرام عامدانه توسط ساواک مورد تحریف قرار گرفته، تاریخ یادداشت‌ها تغییر داده شده، جملاتی حذف شده، جملاتی جابجا شده، یادداشت‌های روزهای مختلف با هم میکس شده و در نهایت جملاتی اضافه شده و سپس در روزنامه های اطلاعات، کیهان و آیندگان سال ۱۳۵۵ به چاپ رسیدند.