درباره ما

مجله آبادان نامه، ماهنامه فرهنگی - اجتماعی خوزستان است که در حال حاضر با محوریت فرهنگ، هنر، تاریخ و جامعه آبادان منتشر می شود.
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
حسین میرزائی